0
Moaser Store
Moaser Store

درباره ما

Title Image

در نـگاه امروز ، شـهر به عنوان یک « کل » موجـودیتی کلان و هوشـیار است که دگرگونی در هر بخش آن بر سایر بخش هاي دیگر تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء و بهبود کارکرد کل جامعه خواهد گردید . فضــاي ســبز بـه عنوان بخشـی از این « کل » جایگاه ویژه و ساختاري دارد که خدمات متصـور بـر آن بسیار متنـوع است. از سوی دیگر گسترش سطح شهر و تمرکز در فضاي داخلی و بسته ، نیاز به استفاده از متـریال های مدرن و در نتیـجه ایجـاد محیـط هـاي طبیعــی و سـبـز را با رویکردی نوین و متفاوت بیشتر نمایان می نماید . امروزه شهر ها به عنوان کانون هاي تمرکز فعـالیت و زنـدگی انسان ها براي این که بتوانند پایداري خود را تنظیـم کنند ، چاره اي جز پـذیرش ساختار و کـارکردي متـاثر از سیسـتم هاي طبیعی را ندارند. در این میان ایجاد این گونه فضاهاي سبز به عنوان جزء ضروري و لاینـفک پیـکره یگانـه شـهر هـا در متابولیسم آنها نقش اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختـلالات جدي در حیات شهرها به وجود آورد . معمـاری ادامه روند نظـام کلی جـامعـه است و اهـداف آن را دنبـال می کـند و طبیعتاً به دنبال ایجـاد فضـاهایی در شأن بشر می باشد. بنابراین اهمـیت ایجاد فضـاهاي سبز در محیط زندگی آپارتمانی و بسته امروز تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربـري به عنـوان یکی از شـاخص هاي توسـعه یافتگـی جـوامع به حساب می آید . ما سازمانی هسـتیم که ارتقاء کیـفیت سیما و منظر شهرها را رسالت اصلی خود می دانیم. در این راستا با نگـرشی نوین و هم راسـتا با علم روز دنیا و همـچنین درک بهتر از نیازهای بشر امروز ، با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی و معماری پایدار ، پروژه ای را از مرحله ‏ی طراحی تا اجرا ارایه می دهیم . طراحی و اجرای فضای سبز ، انواع بام سبز و محوطه سازی از اولـویت های کاری این اسـتودیو می باشد تا فضـای سخت و سنـگین زندگی شهـری را با آرامـش و طبیعت چوب ، سرزندگی و نشاط گیاهان و ویژگی های خاص نورپردازی طبیـعی و مصنوعی تلفیق کنیم . مأموریت ما ایجاد فضاهایی متنوع و متفاوت چه در بحث معمـاری و شهرسازی و چه در بـحث معمـاری داخلی است تا بستری باشد برای ایجاد و تحـکیم روابـط انسانی و اصـل مهم لذت بردن از فضـای پیـرامون که در لابه لای زندگی ماشینی امروز فراموش شده و یا فضاسازی مناسب برای انجام این مهم انجام نشده است . ما در « فروشگاه اینترنتی معاصر» خود را به گسترش ، فرهنگ سازی ، آموزش و استاندارد سازی این نوع سازه ها در ایران متعهد می دانیم .

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی شماره همراه خود را وارد نمایید